Wethouder opent vernieuwde Amsterdamsestraatweg Muiden-West

Wethouder opent vernieuwde Amsterdamsestraatweg Muiden-West

Dit is een bericht namens de Gemeente Gooise Meren.

Wethouder Mark Marshall zal op maandagochtend 11 december om 10.00 uur de openingshandeling verrichten bij de ingebruikname van de vernieuwde Amsterdamsestraatweg in Muiden-West.

Metamorfose

Sinds 14 september van dit jaar is er hard gewerkt aan de metamorfose van deze weg en het resultaat mag er zijn: een veilige fietsstraat waarbij auto en bus te gast zijn. Ter plaatse van de aansluiting op de Brediusbrug is nu met een verkeersplateau en een lokale wegversmalling de nodige ruimte gecreëerd voor een opstelstrook zodat een veilige oversteek naar het voetpad richting sporthal gewaarborgd is. Bij het ontwerp van de fietsstraat werd de Fietsersbond Gooise Meren nauw betrokken.

Uitstoot

Tijdens de uitvoering is extra aandacht besteed aan een werkwijze en grondstofkeuze waarbij CO2- en stikstofuitstoot zoveel mogelijk is beperkt. Verder is de openbare verlichting vernieuwd met duurzame led-armaturen en de trottoirs en parkeervakken zijn opnieuw aangelegd en lege plantvakken worden opnieuw ingeplant. Het werk kon gerealiseerd worden met een belangrijke subsidie van de provincie Noord-Holland in het kader van het regionaal fietsroutenetwerk. De fietsstraat maakt deel uit van de doorfietsroute tussen Hilversum en Amsterdam en levert een bijdrage aan vermindering van de filedruk op de A1.

Bushaltes

Tevens zijn 3 nieuwe bushaltes aangelegd en een verbindend stukje busbaan naar de Maxisweg zodat Lijn 110 – de bekende bus van Bussum-station naar Weesp-station via Muiden – weer haar volledige route kan rijden. Daarmee is zowel het westelijk deel van Muiden alsook de nieuwe woonwijk De Krijgsman goed aangesloten op het openbaar vervoer. Deze bus rijdt 1x per uur in beide richtingen en stopt dan bij de haltes Donkerbrug, Brediusbrug en Muiden-Centrum (bij de Amsterdamsepoortbrug; de halte bij de voormalige brandweerkazerne komt daarmee te vervallen).

Woningbouw

Om de haltes optimaal toegankelijk te maken voor alle gebruikersgroepen is extra subsidie vanuit de provincie Noord-Holland verkregen waarmee de inrichting en bereikbaarheid van de haltes samen met het platform Gooise Meren Toegankelijk is ontworpen volgens de nieuwste normen.

Met de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg is ook alvast de infrastructuur gereed voor de toekomstige woningbouw op het Brediusterrein waarvan de bouw naar verwachting binnen afzienbare termijn zal starten.

Keuring bestaande bomen

Beste Bewoners,

In opdracht van KNSF en de gemeente Gooise Meren is Plus Floris Boomverzorging bezig met het inventariseren en keuren van de een groot deel van de bomen in de Krijgsman op het openbare gebied.

Bij een aantal van u is de onderstaande brief in de bus gedaan met de vraag of u ook bomen op uw perceel wilt laten keuren.

Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, maar toch een boom op uw perceel willen laten keuren, neemt u dan contact op met Pius Floris via de contactgegevens in de brief.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman, Gemeente Gooise Meren & Pius Floris

Openbare inrichting Lange Lont

Beste bewoners,

Vanaf 2 oktober 2023 wordt er gestart met werkzaamheden aan de Lange Lont, oranje gearceerde gebied. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een stukje riolering, ingraven van ondergrondse infra en het aanbrengen van de verharding. De werkzaamheden nemen ca. 6 weken in beslag. Tijdens de uitvoering is de weg afgesloten.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Baggerwerkzaamheden Wielen

Beste bewoners,

Hierbij informeren wij u over de voorgenomen werkzaamheden aan het Kleine- en Grote Wiel.

KNSF heeft opdracht gegeven aan baggerbedrijf West Friesland voor het uitbaggeren van de Wielen waarmee deze verdiept worden tot maximaal 2 meter beneden waterniveau.
De voorbereidingen van de baggerwerkzaamheden zullen starten in week 39 en naar verwachting is het baggerwerk van beide Wielen in week 48 gereed.
Het baggeren zal plaatsvinden door middel van een zuigerboot. Het baggerslib zal door een leiding verpompt worden naar een depot in fase 7 & het toepassingsgebied op de IJmeerdijk.
Op de bijhorende tekening is aangegeven hoe de leiding over het terrein loopt (groene lijn) en waar het slib naar toe wordt verpompt (rood omkaderde vakken).

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Inrichting openbaargebied Kruitpad westzijde

Beste bewoners,

Op maandag 10 t/m vrijdag 28 juli 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het Kruitpad ter hoogte van huisnummer 7 t/m de Donkerbrug, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige asfaltverharding, het aanbrengen van ondergrondse infrastructuur, het profileren van de weg en het  aanbrengen van de asfaltverharding. Op 28 juli 2023 wordt de asfaltverharding aangebracht. Aan het eind van de dag wordt de weg weer vrijgegeven voor verkeer. In september ’23 zullen restant verharding, de openbare verlichting en groenvoorzieningen worden aangebracht. De weg blijft dan toegankelijk voor fiets- en bestemmingsverkeer, met incidenteel hinder van werkverkeer.

Betreft het autoverkeer t.b.v. de woningen Kruitpad 7 t/m 12 worden de bewoners over de geïnformeerd door de civiele aannemer Reimert. Fietsverkeer wordt omgeleid via de gele route, zie onderstaande afbeelding.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Afvalinzameling Muiden

Beste Bewoners,

Met dit bericht informeren wij u over de afvalinzameling op het project de Krijgsman in Muiden.

De afvalinzameling in de gemeente Gooise Meren wordt verzorgd door de GAD. In overleg met de GAD en Gemeente worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor PMD, papier, GFE (Groente-, fruit- & etensresten) en restafval op diverse locaties in de wijk. Wanneer deze nog niet beschikbaar zijn worden er tijdelijke bovengrondse containers geplaatst. Bij oplevering van uw woning ontvangt u van de GAD een brief met informatie over de inzameling, de inzamelingslocaties en krijgt u een druppel waarmee de ondergrondse containers geopend kunnen worden. Als u vragen heeft over de containers kunt u hierover contact opnemen met de GAD via: https://www.gad.nl/mijn-vraag-melding/iets-melden-of-aanvragen/.

Heeft u tuin groter dan 30 vierkante meter dan kunt u een groencontainer aanvragen voor uw GFT (Groente-, fruit- & tuinafval). Deze container kunt u aanvragen via: https://www.gad.nl/mijn-vraag-melding/iets-melden-of-aanvragen/container-aanvragen-inleveren/. De volle groencontainers worden geleegd langs de doorgaande openbare wegen. U kunt uw container plaatsen op het trottoir, een parkeerplaats of in de berm op de dagen dat GAD komt ledigen. Kijk voor de inzameldata op de website: https://inzamelkalender.gad.nl/ of download de app.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & GAD

Werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan/Kruitmolen

Beste bewoners,

Vanaf 24 mei 2023 wordt de definitieve inrichting van het openbaar gebied langs woningen f10_oost (Krijgsmanlaan en Kruitmolen) aangebracht(zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande afbeelding). De werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan en Kruitmolen duren ca 4 weken.

Deze werkzaamheden veroorzaken mogelijk verkeershinder op de Krijgsmanlaan en Kruitmolen. Wij vragen u rekening te houden met werkverkeer langs de weg.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Reimert & Team de Krijgsman

Japanse Duizendknoop

De Krijgsman kleurt weer prachtig groen. Dit geldt ook voor de Japanse Duizendknoop op het terrein. Blijft u dus alert en verwijder deze invasieve exoot consequent als u deze aantreft op uw perceel. Via de volgende link wordt uitgelegd hoe u de plant kunt herkennen: https://bestrijdingduizendknoop.nl/infobladen/infoblad-a-herkenning/

Hieronder de uit te voeren handelingen voor het verwijderen van Japanse Duizendknoop, door onze ecoloog Jaap Groot:

Mocht u de Japanse Duizendknoop in uw tuin tegenkomen, is het van groot belang dat u deze consequent blijft verwijderen.

Verwijderen van de Japanse Duizendknoop:

  1. Spit de plant met wortel en al uit. Zelfs een klein overgebleven stukje kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Het is dus heel belangrijk dat u de gehele plant probeert uit te spitten.
  2. Gooi de uitgegraven plant in de GRIJZE container. De Japanse Duizendknoop mag absoluut niet in de groene container worden afgevoerd in verband met verspreiding tijdens het composteringsproces.
  3. Blijf consequent verwijderen. Bij consequent verwijderen zal de plant uiteindelijk verdwijnen.
  4. Meld het aan ons via: bewoners@dekrijgmanmuiden.nl

Asfalteerwerkzaamheden Krijgsmanlaan

Beste bewoners,

Op maandag 22 t/m dinsdag 23 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Krijgsmanlaan. Op maandag 22 mei wordt het asfalt uit de rijbaan gebroken. Op dinsdag 23 mei wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht. De werkzaamheden worden met een gedeeltelijke wegafsluiting per rijbaan uitgevoerd en worden begeleid door verkeersregelaars.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman

UPDATE: Werkzaamheden nabij Kruitpad 13 t/m 6

Beste bewoners,

UPDATE: EEN DEEL VAN DE WERKZAAMHEDEN ZIJN VERTRAAGD EN ZULLEN PLAATSVINDEN VAN 22 MEI TOT UITERLIJK 5 JUNI. 

Vanaf maandag 8 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels & leidingen en riolering rondom de kantoorpanden aan het Kruitpad 14-16 en het KDV. Bij deze werkzaamheden zal het fietspad tijdelijk worden opengebroken en zullen fietsers en voetgangers worden omgeleid. De doorgang van de parkeerplaats naar het KDV zal af en toe kort worden gestremd. De werkzaamheden duren ca 2 weken.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman